Algemene voorwaarden MSG Advies – P01

Download hier de Algemene voorwaarden MSG Advies in PDF formaat

ALGEMEEN

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtnemer: MSG Advies

b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee opdrachtnemer tot een overeenkomst is gekomen over de uitvoering van een opdracht.

c) Werkzaamheden: alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht.

d) Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake opdrachten welke door opdrachtnemer worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, welke gebaseerd is op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever met de werkzaamheden is aangevangen voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.

2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 4

1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren, waarbij de Gedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs worden gerespecteerd.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever gepleegd heeft.

GEHEIMHOUDING

Artikel 5

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten, waaronder tevens begrepen verstrekte adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de

opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6

1. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te (doen) brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te (doen) stellen.

3. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt komen de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer tere beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Artikel 7

Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van het feit dat hij:

a) voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen;

b) voorlopige surséance van betaling heeft verkregen;

c) voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;

d) vernomen heeft dan één of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement heeft/hebben ingediend;

e) in staat van faillissement is verklaard.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 8

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen.

OPSCHORTING / ONTBINDING

Artikel 9

1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit – al dan niet voorlopig – aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten opdrachtnemer in een dergelijk geval. Voorts zullen in een dergelijk geval alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, dadelijk en in hun geheel opeisbaar zijn.

Algemene voorwaarden MSG Advies – P02

2. Opdrachtnemer is gerechtigd zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken, anders dan genoemd in lid 1, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. In dit geval heeft opdrachtnemer recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is opdrachtnemer verplicht de tot dan bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen, tenzij opdrachtnemer afziet van zijn honorarium en vergoeding van de gemaakte kosten.

BETALING

Artikel 10

1. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

2. Betaling dient plaats te vinden in Nederlandse valuta.

Artikel 11

1. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst, zoals genoemd in artikel 3, tenzij in de overeenkomst andere betalingsvoorwaarden zijn gesteld.

2. Indien opdrachtgever nalaat conform de gestelde voorwaarden te betalen middels storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening en indien opdrachtgever tevens nalaat om binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, alsnog te betalen is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofd ook.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan minimaal gesteld op 15 % van de vordering met een minimumbedrag van € 90,75,- exclusief BTW.

5. Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerst plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en/of alle lopende rente.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

RECLAMES

Artikel 12

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames, als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 13

1. Is de opdrachtgever een (vooruit-) betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de

betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat, dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op redelijke wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte, of het in rekening te brengen, (periode-) bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoeld in de artikelen 9 of 13 lid 1. Voorts is artikel 15 in een dergelijk geval van toepassing.

4. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING

Artikel 15

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mits is voldaan aan het gestelde in de artikelen 6 en 7.

VERVALTERMIJN

Artikel 16

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Artikel 17

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.