Medewerkers Training Verzuimbeleid :

Voor medewerkers. De medewerkers worden vanuit hun emotionele beleving  rond ziekteverzuim  meegenomen in de zakelijke werkelijkheid.

Verzuimbeleid wordt overgebracht.
Medewerkers worden uitgedaagd uiting te geven aan hun emotie en de eerste weerstand voor verandering naar zakelijk denken wordt weggenomen.  De leidinggevende hebben minder weerstand bij het in uitvoer brengen van het beleid. De arbeidsdeelname zal hierdoor toenemen.

Arbeidsdeskundige onderzoeken :

Arbeidsdeskundig WIA Onderzoek om te bepalen wat de te nemen stappen zijn bij langdurige    arbeidsongeschiktheid van werknemers om WIA instroom en loonsancties van het UWV te voorkomen.
Arbeidsdeskundig Mobiliteitsonderzoek om vastgelopen re-integratie trajecten weer in beweging te krijgen en richting te geven.

Werkplekonderzoek :

  • Preventief Werkplekonderzoek : Er zullen algemene adviezen gegeven worden over werkhouding, inrichting werkplek, gebruik van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen.
  • Indicatief Werkplekonderzoek : Op indicatie van klachten beleving zal de werkplek onderzocht worden. Ook zal onderzocht worden of er een verband is tussen PSA, algemene stress beleving en de klachten beleving. Hieruit volgt advies over te nemen stappen met betrekking tot medisch advies inwinnen en over  werkhouding, inrichting werkplek, gebruik hulpmiddelen en werkplekaanpassingen. De privé situatie wordt hier ook in belicht.

Trainingen :

Diverse inhouse trainingen op het gebied van ARBO en gezondheidsmanagement;

  • Start training eigen regie (2 dagdelen,1 terugkom dagdeel / max 15 personen)
  • Vervolg eigen regie (2 dagdelen / max 15 personen)
  • Frequent verzuim ( 1 dagdeel / max 15 personen)
  • Wijzinging ziektewet ( 1 dagdeel / max 15 personen)
  • STECR Werkwijzers ( 1 dagdeel / max 15 personen)
  • Training BeZaVa ( 1 dagdeel / max 15 personen)
  • Training gesprekstechnieken ( 1 dagdeel / max 15 personen)

Begeleidingstrajecten :

Onder andere; Begeleiding bij het herformuleren van verzuimbeleid en alcohol- en drugbeleid en de  implementatie van dit beleid. Begeleiding bij het veranderen van oud naar nieuw beleid. Ondersteuning bij gesprekken van leidinggevenden en P & O / HRM met werknemers en leveranciers in het kader van nieuwe beleid.

Diverse gespreks- en overleg vormen waar begeleiding bij gewenst is, zoals bijvoorbeeld een frequent verzuimgesprek, een conflictgesprek, SMT’s, MT’s en OR-bijeenkomsten.

Consultancy :

Advies over mobiliteit, sociale zekerheid en ARBO- en gezondheidsmanagement.